บริการโฆษณารูปแบบวีดีโอ
โดยเน้นการเพิ่มจำนวนคนให้เห็นข้อความโฆษณาของคุณ
เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าและบริการที่รู้จักในวงกว้างและรวดเร็ว
โดยการทำการตลาดบน LINE TV

  • null
    LINE TV โปรไฟล์ผู้ใช้

เพศ

ช่วงอายุ

พื้นที่

อุปกรณ์ที่ใช้รับชม

ลงโฆษณา LINE TV
กับ NIPA
ดีอย่างไร

  
บริษัท NIPA เป็น Agency
Partner กับบริษัท LINE Thailand
 แนะนำรูปแบบโฆษณา
บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ
ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน
สรุป Report
ให้ตลอดแคมเปญ

ลงโฆษณา LINE TV กับ NIPA ดีอย่างไร

  
บริษัท NIPA เป็น Agency
Partner กับบริษัท LINE Thailand
 แนะนำรูปแบบโฆษณา
บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ
ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน
สรุป Report
ให้ตลอดแคมเปญ

LINE TV Function

ระบุช่วงเวลา

IOS, Android

มีคนเข้าถึง ไม่ต่ำกว่า1 ล้าน/IMP

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทรายการ

ระบุสถานที่

LINE TV Function

ระบุช่วงเวลา

IOS, Android

มีคนเข้าถึง ไม่ต่ำกว่า1 ล้าน/IMP

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทรายการ

ระบุสถานที่

บริการโฆษณาบน LINE TV

โฆษณาแบบกดข้ามได้
(Skippable)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 60 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล : บนคอมพิวเตอร์ Desktop , Smartphone ,Tablet

โฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้
(Non Skippable)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 30 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV , หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล :คอมพิวเตอร์ , Desktop , Laptop , Smartphone , Tablet

บริการโฆษณา Pre-Roll บน LINE TV

โฆษณาแบบกดข้ามได้
(Skip View)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 30 – 120 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล : บนคอมพิวเตอร์ Desktop , Smartphone ,Tablet

โฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้
(Non Skip)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 30 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV , หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล :คอมพิวเตอร์ , Desktop , Laptop , Smartphone , Tablet

LINE TV Package

รูปแบบที่ 1 Pre-roll

Standard

(สำหรับทุกรายการ)

Pre-roll
Skippable
(up to 60 secs)
ค่าโฆษณา Standard
200 บาท ต่อ CPM
Impression / Minimum Buy
1,000,000 IMP/เดือน
ค่าโฆษณา
200,000 บาท/เดือน
Pre-roll
Non Skippable
(up to 30 secs)
 ค่าโฆษณา Standard
300 บาท ต่อ CPM
Impression / Minimum Buy
1,000,000 IMP/เดือน
ค่าโฆษณา
300,000 บาท/เดือน

Layer

(สำหรับเลือกรายการ 1 Layer = 5 รายการ)

Pre-roll
Skippable
(up to 60 secs)
ค่าโฆษณา Standard
220 บาท ต่อ CPM
Impression / Minimum Buy
1,000,000 IMP/เดือน
ค่าโฆษณา
220,000 บาท/เดือน
Pre-roll
Non Skippable
(up to 30 secs)
ค่าโฆษณา Standard
330 บาท ต่อ CPM
 Impression / Minimum Buy
1,000,000 IMP/เดือน
ค่าโฆษณา
330,000 บาท/เดือน

รูปแบบที่ 2 Post-roll

Standard

(สำหรับทุกรายการ)

Post-roll
Bumper Ads
(up to 6 secs)
ค่าโฆษณา Standard
100 บาท ต่อ CPM
Impression / Minimum Buy
2,000,000 IMP/เดือน
ค่าโฆษณา
200,000 บาท/เดือน

Layer

(สำหรับเลือกรายการ 1 Layer = 5 รายการ)

 Post-roll
Bumper Ads
(up to 6 secs)
ค่าโฆษณา Standard
110 บาท ต่อ CPM
Impression / Minimum Buy
2,000,000 IMP/เดือน
ค่าโฆษณา
220,000 บาท/เดือน

Advance & Workshop LINE@ Now!

NIPA Technology Co., Ltd.
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 401 - 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
Copyright @ 2019 NIPA . All Rights Reserved.